Stichting A-Talent

ANBI informatie

ANBI status

Stichting A-Talent heeft een ANBI-status. Deze status is aangewezen door de Belastingdienst op 09-03-2021. Ons ANBI nummer is: 8623 50 621.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Een instelling kan alleen de ANBI status toegekend krijgen als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om in aanmerking te komen voor een ANBI status moet aan verschillende voorwaarden worden gedaan, zoals het hebben van geen winstoogmerk en het voldoen aan bepaalde integriteitseisen. Meer informatie kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Wat betekent een ANBI status voor jou?

Allereerst kun je erop vertrouwen dat wij giften en donaties zorgvuldig besteden om de doelstellingen van onze stichting te behalen.

De besteding van de gelden is volledig transparant. De jaarrekening en financiële verantwoording wordt na elk boekjaar op de website gepubliceerd.

Daarnaast is een gift aan een instelling met een ANBI status onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar.